קול קורא למינוי דירקטורים להתאחדות הישראלית להוקי קרח

כללי

 • התאחדות הישראלית להוקי קרח )להלן: "ההתאחדות"( מאגדת ומנהלת פעילות ספורטיבית בענף
  ההוקי קרח.
 • להתאחדות מונה מפרק זמני: ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח ובהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי
  בנצרת )כב' השופט עיילבוני( מיום 2022.6.3 בפר"ק 21-08-56857 אושר לפרסם "קול קורא" לשם
  הגשת מועמדות לכהונה כדירקטורים בהתאחדות.
 • ההתאחדות מציעה בזאת למועמדים להציע את עצמם לתפקיד דירקטור בהתאחדות, תפקיד
  התנדבותי שמאפשר השפעה על ניהול ועתיד ענף ההוקי קרח.
 • מועמדים שרוצים להשפיע , מוכנים ל תרום מזמנם ומרצם ועומדים בדרישות המפורטות, מוזמנים
  להציע את מועמדותם.

הגדרת התפקיד

התפקיד כולל, בין היתר:

 • התווית מדיניות ההתאחדות
 • קביעת נהלים בכתב המסדירים פעילויות משמעותיות בארגון.
 • יישום החלטות האסיפה הכללית
 • מעקב אחר עבודת המנכ"ל
 • קביעת מדיניות שכר ותשלומים לרבות דמי חבר ותשלומי ליגה
 • פיקוח על כספי ההתאחדות
 • ארגון פעילויות ספורטיביות לרבות פעילות נבחרות
 • מינוי ועדות

דרישות התפקיד

 • בעל/ת ניסיון מוכח כחבר/ת הנהלה בהתאחדות ספורט תחרותי או בעל /ת ניסיון ניהולי בגוף ציבורי
 • ו/או בגוף עסקי ו/או במלכ"ר או בעל/ת ניסיון מוכח בהובלת פעילות ציבורית כחבר/ת הנהלה,
 • מאמנ/ת, שחקנ/ית הוקי קרח או הוקי אינליין בהווה או בעבר או פעיל/ה מרכזי/ת במועדון רשום
 • בהתאחדות.
 • הכרה והבנה בתחום ספורט או ענף ההוקי קרח (רצוי)
 • ידע והבנה במלכ"רים או בתחום החברות (רצוי)
 • זמינות לישיבות דירקטוריון

כפיפות: לאסיפה הכללית

*בעת הליכי הפירוק – לבעל התפקיד או מי מטעמו.

 

הגשה:

קו"ח בצירוף המלצות יש להגיש עד ליום 2022.7.15 לב"כ המפרק הזמני בכתובת האימייל: inbalr@dtkgg.com

עם העתק לאימייל ההתאחדות: israhockey@gmail.com

התפקיד כולל, בין היתר:

Start a Conversation