מתן זכות לשימוש בפרטים ותמונות של החניך/ה

הנני מאשר/ת בזאת ונותן/ת את הסכמתי לרישום שמות ילדיי (ללא ציון פרטים אישיים); רישום שנת לידה של ילדיי; הצגת תמונת יחיד ותמונות קבוצתיות של ילדיי – תמונות מהווי המועדון, טקסים ופעילויות שונות, לעשות כל שימוש בתמונות ו/או צילומי וידאו של ילדיי שפרטיהם מפורטים להלן, אשר צולמו במהלך פעילות המועדון לצורכי הפצת מידע בנוגע לעשיית המועדון, פעילויות המתקיימות בו, שיווק הפעילות במועדון ופרסומו בכל צורה ו/או אופן שייקבעו על ידי ההנהלה, לרבות פרסום בעיתונות הכתובה או בכל מדיה או פלטפורמת שידור אחרת, לרבות אינטרנט וסלולר (להלן: "השימוש").

הנני מצהיר/ה, באמצעות חתימתי על מסמך זה, כי אין לי ו/או לילדיי, ולא תהיינה לי ו/או לילדיי, כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, כספיות ו/או אחרות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פיצוי כספי בגין השימוש כאמור, על פי כל דין. הנני מאשר/ת כי חתימתי על כתב אישור זה נעשתה מרצוני החופשי, ולאחר שקראתי את תוכנו וקיבלתי הסבר מתאים מנציג המועדון.